ZARZĄDZENIE NR 46.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie nr 5.2018 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy w Przemęcie

OR.0050.46 .2019                                                                                                                                                                                     Przemęt, 05.08.2019 r.

 

 ZARZĄDZENIE NR 46.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 5 sierpnia 2019 r.

 zmieniające zarządzenie nr 5.2018 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
w Urzędzie Gminy w Przemęcie

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2019 r., poz. 506 i 1309)  i art. 20c ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U z 2019 r., poz. 700, z późn. zm.), w związku  z § 14 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 10 września 2018 r. w sprawie profilu zaufanego i podpisu zaufanego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1760) oraz § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 5 października 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych
i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników (Dz. U. z 2016 r., poz. 1627) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu nr 5.2018 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie: utworzenia i wprowadzenia zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy w Przemęcie wprowadza się następujące zmiany:

  1. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Do obsługi Punktu Potwierdzającego wyznacza się Wydział Organizacyjny.”

2. § 3 otrzymuje brzmienie:

„Do administrowania aplikacją obsługiwaną w Punkcie Potwierdzającym wyznacza się Wydział Organizacyjny, w ramach którego działa Administrator Lokalny ePUAP. Zadania Lokalnego Administratora pełni informatyk – Jakub Górny.”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przemęt.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):05.08.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.46.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 05.08.2019 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 06.08.2019, 10:57 przez: Joanna Skrzypczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 52

Rejestr zmian