OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków letniskowych o charakterze sezonowym oraz studni wierconej na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń, gmina Przemęt

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Działając na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków letniskowych o charakterze sezonowym oraz studni wierconej na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń, gmina Przemęt, w związku z art. 106 k.p.a. oraz art. 53 ust. 4 pkt 8 i pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), Wójt Gminy Przemęt wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, Starosty Wolsztyńskiego i Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych w Poznaniu z prośbą o uzgodnienie projektu decyzji w sprawie warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków letniskowych o charakterze sezonowym oraz studni wierconej na działce o numerze ewidencyjnym 127/27 obręb Wieleń, gmina Przemęt w zakresie obszarów objętych ochroną przyrody na podstawie przepisów o ochronie przyrody, w zakresie ochrony gruntów rolnych, w zakresie ochrony gruntów leśnych oraz w zakresie melioracji wodnych.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt i sołectwa Wieleń.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):13.08.2019
  • Nr aktu prawnego:RN.6730.118.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 13.08.2019 przez: Klaudia Mierzwinska
opublikowano: 13.08.2019, 14:39 przez: Klaudia Mierzwinska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 45

Rejestr zmian