WÓJT GMINY PRZEMĘT ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy w Wydziale Finansów i Budżetu- REFERENT

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

WÓJT GMINY PRZEMĘT

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

w Wydziale Finansów i Budżetu

 REFERENT

nazwa stanowiska pracy

 

 1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt
 2. Wymagania niezbędne:
 • obywatelstwo polskie,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • niekaralność prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe.
 1. Wymagania dodatkowe:
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 letni staż pracy w administracji publicznej
 • preferowane wykształcenie wyższe: administracyjne, ekonomiczne, podatkowe lub studia podyplomowe w tym zakresie,
 • znajomość i umiejętność praktycznego stosowania i interpretacji przepisów prawa z zakresu wykonywanych obowiązków, w szczególności znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Kodeks Cywilny, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Ordynacja podatkowa, o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw,
 • posiadanie prawa jazdy kat. B.
 1. Predyspozycje osobowościowe: komunikatywność, dyspozycyjność, systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, obowiązkowość, kreatywność, pomysłowość, umiejętność pracy w  zespole i współdziałania; organizowanie i planowanie pracy; radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych; odporność na stres.
 2. Umiejętności zawodowe: korzystanie z podstawowych urządzeń biurowych i informatycznych, w tym znajomość programów komputerowych: Lex, pakietu Office.
 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Przygotowywanie zaświadczeń w oparciu o posiadane ewidencje, rejestry bądź inne materiały prowadzone na zajmowanym stanowisku.

2. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie materiałów oraz projektów decyzji administracyjnych, a także wykonywanie zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

3. Współdziałanie przy prowadzeniu spraw związanych z wymiarem podatków dla następujących miejscowości: Barchlin, Biskupice, Błotnica, Borek, Bucz, Górsko, Kaszczor, Kluczewo, Mochy, Nowa Wieś, Olejnica, Osłonin, Perkowo, Popowo Stare, Poświętno, Przemęt, Radomierz, Sączkowo, Siekowo, Siekówko, Sokołowice, Solec, Solec Nowy, Starkowo, Wieleń, w szczególności:

1) rejestrów wymiarowych,

2)decyzji wymiarowych i zmieniających wymiar,

3)ulg inwestycyjnych oraz zwolnień i ulg z tytułu nabycia gruntów,

4) zwolnień w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców,

5) rejestru przypisów i odpisów,

6) nanoszenie zmian z Ewidencji Gruntów i Budynków,

7) przyjmowanie deklaracji i informacji podatkowych,

8) odwołania i zażalenia.

4. Prowadzenie dokumentacji wymiarowej podatków, ulg i zwolnień.

5. Prowadzenie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości, rolnym i leśnym osób prawnych.

6. Prowadzenie spraw dotyczących podatków lokalnych a w szczególności:

1) analiza i kontrola wstępna informacji podatkowych,

2) przygotowanie i przeprowadzanie kontroli podatkowych,

3) przyjmowanie deklaracji i informacji podatkowych,

4) aktualizowanie stanu posiadania gospodarstw rolnych wymiarowych nieruchomości na podstawie zmian wymiarowych ze Starostwa Powiatowego.

7. Współdziałanie przy prowadzeniu spraw związanych z ustawą o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a w szczególności:

1) przyjmowanie wniosków,

2) sporządzanie projektów decyzji administracyjnych w sprawie przyznania bądź odmowy przyznania zwrotu podatku akcyzowego,

3) przygotowanie list wypłat,

4) sporządzanie wniosków, rozliczeń i sprawozdań do Wojewody Wielkopolskiego.

7. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1)       pełen wymiar czasu pracy,

2)       praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt,

3)       praca przed monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,

4)       obsługa urządzeń biurowych,

5)       gotowość do udzielania odpowiedzi w związku z obsługą klienta wewnętrznego  i  zewnętrznego (kontakt bezpośredni i telefoniczny),

6)       praca pod presją czasu,

7) występują bariery architektoniczne w dostępności do budynku, do pomieszczeń biurowych
i do pomieszczeń sanitarnych. Brak podjazdów oraz wind dla niepełnosprawnych.

8.              Wskaźnik zatrudnienia: 

W miesiącu poprzedzającym datę publikacji niniejszego ogłoszenia  wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Przemęt, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił więcej niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny;
 • życiorys (CV),
 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie bip.przemet.pl, w dziale: Menu podmiotowe/Urząd Gminy Przemęt/Ogłoszenia o naborze),
 • kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia i staż pracy (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 • oświadczenie kandydata (do pobrania na stronie bip.przemet.pl, w dziale: Menu podmiotowe/Urząd Gminy Przemęt/Ogłoszenia o naborze),
 • kserokopie ewentualnie posiadanych referencji.
 1. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

1) Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach:

 • osobiście w siedzibie Urzędu ( w punkcie obsługi klienta),
 • pocztą na adres: Urząd Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt (w wskazanym poniżej terminie);
 • w formie elektronicznej poprzez system Elektronicznej Skrzynki Podawczej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub profilem zaufanym ePUAP na adres http://esp.przemet.pl/,

z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko: REFERENT”  w terminie  do 9 września 2019 roku  do godz. 17:00. Decyduje data wpływu do Urzędu.

2) Dokumenty aplikacyjne złożone lub nadesłane do Urzędu Gminy Przemęt po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Inne informacje:
  • Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (http://bip.przemet.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy Przemęt przy ul. Jagiellońskiej 8,
  • Dokumenty aplikacyjne kandydata wyłonionego w procesie rekrutacji dołączone zostaną do jego akt osobowych,
  • Dokumenty aplikacyjne pozostałych osób będzie można odbierać osobiście przez zainteresowanych
   w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników w BIP-ie,
  • Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione o terminie kolejnego etapu rekrutacji.
 1. Klauzula informacyjna:
 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: [email protected], 65 549 60 71, 65 615 69 49.
 • Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt jest Pani Liwia Sterna, tel. 65 615 69 66, adres e-mail: [email protected]
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do realizowanego procesu rekrutacyjnego oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą:
 • – osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych
  w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych,
 • –  podmioty, z którymi Administrator podpisał umowę powierzenia,
 • – instytucje publiczne, którym udostępnienie danych osobowych regulują odrębne przepisy prawa.
 • Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania dokumentacji – obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt lub innych regulacji prawnych.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzaniem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.
 • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji celów,
  o których mowa w ust. 3. Konsekwencją niepodania lub podania niepełnych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości realizacji zadań wymienionych w pkt 3.
 • Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób częściowo zautomatyzowany, nie będą poddawane procesowi profilowania.

 

Przemęt, 28.08.2019 r.                                                                       
Przyg. Liwia Sterna
Tel. 65 615 69 90, pok. 19

 

 • Stanowisko:Referent
 • Termin składania dokumentów:09.09.2019
 • Data ważności:09.09.2019
 • Osoba odpowiedzialna:Liwia Sterna

Załączniki

Kwestionariusz Osobowy Dla Osoby Ubiegajacej Się O Zatrudnienie
Oświadczenie Kandydata Do Pracy
Klauzula Informacyjna Dla Kandydatów Ubiegających Się O Zatrudnienie
OR.120.27.2019

Metryczka

wytworzono: 28.08.2019 przez: Liwai Sterna
opublikowano: 28.08.2019, 16:08 przez: Liwia Sterna
zmodyfikowano: 09.04.2021, 14:36 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 942

Rejestr zmian