ZARZĄDZENIE NR 59.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 2 września 2019 roku w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania.

ZARZĄDZENIE NR 59.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 2 września 2019 roku

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania.

Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (teks jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1945 z późn. zm.) zarządza się co  następuje:

§ 1. Powołuje Gminną Komisję Urbanistyczno-Architektoniczną zwaną dalej Komisją, jako organ doradczy Wójta Gminy Przemęt w składzie:

 • Marek Bryl – Przewodniczący
 • Małgorzata Kurzawa – Sekretarz Komisji
 • Tomasz Kuźniar – Członek Komisji
 • Sławomir Świtajło – Członek Komisji
 • Izabela Litkowska – Członek Komisji

§ 2. Zakres działania Komisji reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

§ 3. Organizacja i tryb działania Komisji określa Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Miejscem posiedzenia Komisji jest siedziba Urzędu Gminy Przemęt.

§ 5. Wydatki związane z działalnością Komisji pokrywane są z budżetu gminy w ramach środków zaplanowanych na działalność z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy Przemęt.

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 86.2017 Wójta Gminy Przemęt z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania w regulaminie.

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59.2019

Wójta Gminy Przemęt z dnia 2 września 2019 roku

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej oraz ustalenia jej organizacji i trybu działania w regulaminie.

 

 

REGULAMIN GMINNEJ KOMISJI URBANISTYCZNO – ARCHITEKTONICZNEJ

§ 1

Gminna Komisja Urbanistyczno – Architektoniczna zwana dalej Komisją, jest organem doradczym Wójta Gminy Przemęt w sprawach planowania i zagospodarowania przestrzennego gminy Przemęt zgodnie z zasadami ładu przestrzennego, ochrony środowiska, ochrony gruntów rolnych i leśnych, ochrony krajobrazu oraz ochrony dziedzictwa kultury materialnej.

 

Zakres i zasady działania Komisji

§ 2

 1. Komisja rozpatruje wyłącznie sprawy przedstawione przez Wójta Gminy Przemęt.
 2. Komisja obraduje w składzie minimum trzyosobowym.
 3. Członkom Komisji za udział w pracach Komisji przysługuje wynagrodzenie ze środków budżetu gminy.

 

Organizacja i tryb pracy

§ 3

 1. Komisja wykonuje swoje zadania na posiedzeniu Komisji.
 2. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Wójt Gminy.
 3. Posiedzenia Komisji odbywają się według potrzeb.
 4. W pracach Komisji bierze udział Kierownik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego.
 5. Do prac komisji mogą być powoływani przedstawiciele jednostek Urzędu lub jednostek samorządu terytorialnego.
 6. Podstawą sformułowania opinii określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym są przyjęte przez komisję w głosowaniu jawnym:
 7. wnioski opiniodawców,
 8. wnioski z dyskusji.
 9. Opinie powinny być sporządzane podczas jednego posiedzenia.

§ 4

 1. Komisja wyraża swoje stanowisko poprzez przyjęcie opinii, podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu komisji.
 2. W przypadku równej liczby głosów ‘za” i „przeciw” decyduje głos Przewodniczącego.
 3. Każdy członek Komisji może zgłosić zdanie odrębne w formie pisemnej, które zostaje załączone do protokołu z posiedzenia Komisji.

§ 5

 1. Do zadań Przewodniczącego należy:
 2. prowadzenie całokształtu problematyki związanej z funkcjonowaniem Komisji
  i reprezentowanie jej na zewnątrz;
 3. udział i przewodzenie obradom Komisji;
 4. ustalanie w zależności od danego opracowania potrzeb dokonania wizji w terenie;
 5. w zależności od potrzeb i stopnia skomplikowania problemu opracowania, prowadzenie dyskusji publicznej;
 6. przygotowanie i przedstawienie wniosków oraz opinii;
 7. wnioskowanie o dokonanie zmian osobowych w składzie Komisji;
 8. w przypadku nieobecności Przewodniczącego obradom Komisji przewodniczy osoba wybrana przez pozostałych członków Komisji;
 9. wyznaczanie terminu, miejsca i porządku posiedzenia Komisji z zastrzeżeniem
  3 ust 2.
 10. Do zadań Sekretarza należy:
 11. zawiadomienie członków Komisji oraz zaproszonych gości o terminie i przedmiocie posiedzeń Komisji;
 12. sporządzanie protokołów z posiedzeń Komisji i przekazanie ich członkom Komisji;
 13. przechowywanie bieżących akt Komisji i przygotowanie ich do przekazania archiwum Urzędu Gminy Przemęt;
 14. obsługa organizacyjno-techniczna Komisji;
 15. w przypadku nieobecności Sekretarza zastępuje go członek Komisji wybrany przez pozostałych członków Komisji.

§ 6

Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który powinien zostać przedłożony Wójtowi w terminie 7 dni od daty posiedzenia Komisji. Opinie mogą być zawarte w protokole albo stanowić załącznik do protokołu.

§ 7

Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego.

 

 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
 • Rok podjęcia (podpisania):2019
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):02.09.2019
 • Nr aktu prawnego:OR.0050.59.2019
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Zarządzenie Nr 59.2019 Wójta Gminy Przemęt

Metryczka

wytworzono: 03.09.2019 przez: Klaudia Mierzwinska
opublikowano: 03.09.2019, 13:08 przez: Klaudia Mierzwinska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 77

Rejestr zmian