ZARZĄDZENIE NR 66.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 16 września 2019 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej

OR.0050.66.2019                                                                                     Przemęt, 2019-09-16

ZARZĄDZENIE NR 66.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 16 września 2019 roku

  

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury
i Biblioteki w Przemęcie oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z  2019 r. poz. 506, 1309 i 1696) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 i 1608 oraz z 2019 r. poz. 115, 730 i 1696) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ogłasza się konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie.

2.Treść ogłoszenia o konkursie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Kandydata na stanowisko Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie wyłoni komisja konkursowa powołana odrębnym zarządzeniem.

2.Regulamin pracy komisji konkursowej określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ogłoszenie o konkursie zostanie zamieszczone:

1)w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt

2)na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przygotowała:

Liwia Sterna

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):16.09.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.66.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.0050.66.2019

Metryczka

wytworzono: 16.09.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 16.09.2019, 22:09 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 218

Rejestr zmian