KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Barchlin) o mocy do 1.0 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 219/43 obręb Barchlin

KOMUNIKAT  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.2081 ze zmianami), a także § 3 ust.1 pkt.52 lit.b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz. U. Nr 2016, poz. 71 ze zm.), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 17 września 2019 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrowni fotowoltaicznej (SPV Barchlin) o mocy do 1.0 MW włącznie, wraz z niezbędną infrastrukturą na działce o nr ewid. 219/43 obręb Barchlin”, w gminie  Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój nr 12, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, w miejscowości Barchlin, oraz na stronie internetowej
w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

  • Rodzaj aktu prawnego:Komunikaty
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):18.09.2019
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.6.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 18.09.2019 przez: Klaudia Mierzwinska
opublikowano: 18.09.2019, 14:51 przez: Klaudia Mierzwinska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 35

Rejestr zmian