INFORMACJA Wójta Gminy Przemęt o wpłynięciu raportu oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stawu na działkach o nr ewid. 371/4 oraz 371/3 w obrębie Bucz”

INFORMACJA

Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 19 września 2019r. wpłynął raport oddziaływania na środowisko w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie stawu na działkach o nr ewid. 371/4 oraz 371/3 w obrębie Bucz” w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. W dniu 23 września 2019r. Wójt Gminy Przemęt wydał postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Przemęt zapewnia każdemu możliwość udziału w przedmiotowym postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Społeczeństwo może zapoznać się z  dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, w ciągu 30 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Przemęt. Organ uzyska uzgodnienie  warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie w sprawie  realizacji planowanego przedsięwzięcia w ramach procedury oceny oddziaływania
na środowisko. Po uzyskaniu powyższych stanowisk, Wójt Gminy Przemęt wyda w tej sprawie decyzje. Szczegółowe informacje dotyczące ww. przedsięwzięcia udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Bucz, w której jest planowana inwestycja oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Rodzaj aktu prawnego:Komunikaty
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):24.09.2019
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.4.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 24.09.2019 przez: Klaudia Mierzwinska
opublikowano: 24.09.2019, 08:00 przez: Klaudia Mierzwinska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 25

Rejestr zmian