OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: „przebudowa drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin”, w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie

 OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: „przebudowa drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin”, w gminie  Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na (tekst jednolity:
Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

zawiadamiam że:

na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego strony postępowania mogą przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie przed wydaniem decyzji w terminie 7 dnia od dnia doręczenia niniejszego pisma. Zapoznanie się z zebranymi dowodami i materiałami w powyższej sprawie, jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. w godz. od 730-1530.

Informuję, że w przedmiotowej sprawie nie była przeprowadzona ocena oddziaływania
na środowisko. Wójt Gminy Przemęt otrzymał opinie: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Z treścią opinii strony mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicach ogłoszeń wsi Wieleń i Osłonin, w której jest planowana inwestycja oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Po upływie wskazanego terminu zostanie wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji powyższego przedsięwzięcia.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):24.09.2019
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.3.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 24.09.2019 przez: Klaudia Mierzwinska
opublikowano: 24.09.2019, 13:49 przez: Klaudia Mierzwinska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 36

Rejestr zmian