Proponowany porządek XVI Sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 01.10.2019, g. 15:00

Miejsce: Sala Sesyjna w budynku Urzędu Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjecie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2019 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2019 – 2023.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Gminnego w Błotnicy oraz ustalenia statutu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 15/2018 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu wysokości stawek dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz szczegółowych warunków przyznawania tych dodatków; szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw; kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Przemęt.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego.
 13. Interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Projekt Uchwaly W Sprawie Zlobka.pdf
Projekt Uchwaly Zmieniajacej Regulamin Wynagradzania.pdf
Projekt Uchwaly Zmiany Studium Uwarunkowan.pdf
Projekt Uchwaly Wybor Lawnicy.pdf

Metryczka

wytworzono: 25.09.2019 przez: Danuta Słodnik
opublikowano: 25.09.2019, 14:25 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 72

Rejestr zmian

utworzono: 25.09.2019, 14:25 przez: Jakub Górny Proponowany porządek XVI Sesji Rady Gminy Przemęt