KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 6 budynków mieszkalnych na działce o nr ewid. 145/6 obręb Solec Nowy

KOMUNIKAT  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz.2081 z późn. zm.), § 3 ust.1 pkt.53 lit.b tiret pierwsze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz. U. Nr 2016, poz. 71 z późn. zm.), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 4 października 2019 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie 6 budynków mieszkalnych na działce o nr ewid. 145/6 obręb Solec Nowy” gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy,
w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój nr 12, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, w miejscowości Solec Nowy, oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

  • Rodzaj aktu prawnego:Komunikaty
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):04.10.2019
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.7.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 04.10.2019 przez: Klaudia Mierzwinska
opublikowano: 04.10.2019, 14:48 przez: Klaudia Mierzwinska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 33

Rejestr zmian