KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin

KOMUNIKAT  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.),
a także § 3 ust.1 pkt. 60 w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz. U. Nr 2016, poz. 71 ze zm.) w związku z §4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U z 2019, poz. 1839 t.j.), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 21 października 2019 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej
w miejscowości Wieleń i Osłonin”, w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój nr 12, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, w miejscowościach Wieleń i Osłonin oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

  • Rodzaj aktu prawnego:Komunikaty
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):21.10.2019
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.3.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 22.10.2019 przez: Klaudia Mierzwińska
opublikowano: 22.10.2019, 09:39 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 26

Rejestr zmian