OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Wieleń i Osłonin

                          

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej
w miejscowości Wieleń i Osłonin”, w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U.
z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

zawiadamiam że:

w dniu 21 października 2019r. Wójt Gminy Przemęt wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie drogi powiatowej nr 3821P wraz z budową miejsc postojowych i budową kanalizacji deszczowej
w miejscowości Wieleń i Osłonin”, w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Wójt Gminy Przemęt uzyskał opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska
w Poznaniu, Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w których organy te uzgadniają warunki realizacji przedsięwzięcia. Przedmiotowe przedsięwzięcie nie było objęte procedurą przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższych opinii, Wójt Gminy Przemęt wydał w tej sprawie decyzję jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji oraz wydanymi opiniami w sprawie. Zapoznanie się z zebranymi dowodami
i materiałami w powyższej sprawie, jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12 w godzinach pracy urzędu od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1530.

Pouczenie: Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie ul. Słowiańska 54 za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa
do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa
do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna
i prawomocna ( art.127a KPA)

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń i Osłonin, w których jest planowana inwestycja oraz na stronie internetowej urzędu
w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):21.10.2019
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.3.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Metryczka

wytworzono: 21.10.2019 przez: Klaudia Mierzwińska
opublikowano: 22.10.2019, 09:45 przez: Izabela Litkowska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 25

Rejestr zmian