ZARZĄDZENIE NR 32.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 30 października 2019 roku w sprawie: wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad gospodarki kluczami w Urzędzie Gminy Przemęt.

ZARZĄDZENIE NR 32.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 30 października 2019 roku

 

w sprawie: wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad gospodarki kluczami w Urzędzie Gminy Przemęt.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742). zarządza się, co następuje:

§1. Wprowadza się do użytku służbowego „Instrukcję dotyczącą zasad gospodarki kluczami w Urzędzie Gminy Przemęt”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Przemęt do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i załącznikami do zarządzenia oraz do przestrzegania zasad zawartych w tych dokumentach.

§3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Urzędu Gminy Przemęt.

§4. Traci moc zarządzenie nr 21.2009 Wójta Gminy Przemęt z dnia 4 lipca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia instrukcji dotyczącej zasad gospodarki kluczami w Urzędzie Gminy Przemęt.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 4 listopada 2019 roku.

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):04.11.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.120.32.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Sekretariat 20191108 105801

Metryczka

wytworzono: 04.11.2019 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
opublikowano: 08.11.2019, 11:00 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
zmodyfikowano: 08.11.2019, 14:17 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 68

Rejestr zmian