OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na “budowie stawu na działkach o nr ewid. 371/4 oraz 371/3 w obrębie Bucz”

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia: budowa stawu na działkach o nr ewid. 371/4 oraz 371/3 w obrębie Bucz w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku poz. 2096 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.),  zwana dalej ustawą OOŚ

zawiadamiam, że:

Zgodnie z art. 36 §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) wyznaczam nowy termin załatwienia sprawy –  wydania decyzji–  do 23 grudnia 2019 roku.

Nowy termin wyznaczony został z uwagi na konieczność uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, wymaganego w niniejszej sprawie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Bucz, w której jest planowana inwestycja oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, 64-100 Leszno za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):26.11.2019
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.4.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie

Metryczka

wytworzono: 26.11.2019 przez: Klaudia Mierzwinska
opublikowano: 26.11.2019, 14:36 przez: Klaudia Mierzwinska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 18

Rejestr zmian