ZAPROSZENIE DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ

WÓJT GMINY PRZEMĘT

zaprasza

organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(Dz. U.  z 2019 r., poz. 688 i 1570) do zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej.

 

 1. Zadaniem komisji konkursowej będzie opiniowanie złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Przemęt w 2020 r.
 2. Tryb powołania i zasady działania komisji określa pkt XII Programu współpracy Gminy Przemęt z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2020 przyjętego uchwałą Nr 114/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 27 listopada 2019 roku.
 3. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny. Za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
 4. Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,  w skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
  lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy
   z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 biorące udział w konkursie. Osoba zgłaszana do składu komisji konkursowej musi spełniać łącznie następujące kryteria:
 • nie reprezentuje organizacji lub podmiotu biorącego udział w otwartym konkursie ofert,
 • nie pozostaje wobec organizacji lub podmiotu biorącego udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości
  co do ich bezstronności.
 1. Organizacja pozarządowa lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy może zgłosić do składu komisji tylko jednego kandydata.
 2. Pisemne zgłoszenie kandydata na załączonym formularzu (podpisane przez kandydata oraz osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) należy złożyć do dnia 30 grudnia 2019 roku do godz. 15:00 (decyduje data wpływu) w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8.

Załączniki

Formularz Zgłoszeniowy Komisja
Zaproszenie Do Prac W Komisji Konkursowej

Metryczka

wytworzono: 17.12.2019 przez: Katarzyna Rzyska
opublikowano: 17.12.2019, 16:03 przez: Kinga Zmuda
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 105

Rejestr zmian

utworzono: 17.12.2019, 16:03 przez: Kinga Zmuda ZAPROSZENIE DO PRAC W KOMISJI KONKURSOWEJ