ZARZĄDZENIE NR 39.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt

                                                                                                    OR.120.39.2019                                                                                       Przemęt, 2019-12-17

 

 

ZARZĄDZENIE NR 39.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 17 grudnia 2019 r. 

 

w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Nadaje się Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Przemęt, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 19.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt (OR.120.19.2019).

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie wewnętrznej Urzędu Gminy Przemęt.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):17.12.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.120.39.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.120.39.2019
Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Przemęt
Schemat Organizacyjny

Metryczka

wytworzono: 17.12.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 18.12.2019, 13:59 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 73

Rejestr zmian