ZARZĄDZENIE NR 40.2019 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: wzoru pisma informacyjnego

                                                                                             OR.120.40.2019                                                                                       Przemęt, 2019-12-17

 

ZARZĄDZENIE NR 40.2019

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 17 grudnia 2019 r.

 

w sprawie: wzoru pisma informacyjnego

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815) oraz § 17 Regulaminu V edycji  Ogólnopolskiego Konkursu o Znak Jakości Przyjazny Urząd zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się układ graficzny pisma informacyjnego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia, z zastrzeżeniem § 2 niniejszego zarządzenia.

§ 2. Ustala się stosowanie znaku jakości „Przyjazny Urząd” na okres 12 miesięcy tj. do dnia 24.06.2020 roku na pismach informacyjnych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Ustala się elementy składowe pisma informacyjnego, które zawarte zostały w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wzoru pisma informacyjnego, o którym w § 1 i 2, nie stosuje się w przypadku pism nieposiadających charakteru korespondencji, np. takich jak: decyzje administracyjne, postanowienia, pełnomocnictwa, upoważnienia oraz zarządzenia.

§ 5. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy Przemęt do zapoznania się z niniejszym zarządzeniem i załącznikami do zarządzenia oraz do przestrzegania zasad zawartych w tych dokumentach.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Gminy Przemęt.

§ 7. Traci moc zarządzenie nr 7.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 14 lutego 2019 r. w sprawie: wzoru pisma informacyjnego (OP.120.7.2019).

§ 8. Traci moc zarządzenie nr 23.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie: stosowania znaku jakości „PRZYJAZNY URZĄD” (OR.120.23.2019).

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):17.12.2019
  • Nr aktu prawnego:OR.120.40.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.120.40.2019
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Metryczka

wytworzono: 17.12.2019 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 18.12.2019, 14:06 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 81

Rejestr zmian