OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY PRZEMĘT o wydaniu w dniu 17.12.2019 r. decyzji o warunkach zabudowy nr 268/2019 dla przedsięwzięcia polegającego na legalizacji budynku letniskowego na działce o nr ewid. 154 obręb Wieleń

OBWIESZCZENIE

O WYDANIU DECYZJI

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., 1945 z późn. zm.) oraz  art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

informuje o wydaniu w dniu 17.12.2019 roku Decyzji o warunkach zabudowy Nr 268/2019 dla przedsięwzięcia polegającego na legalizacji budynku letniskowego na działce o numerze ewidencyjnym 154 obręb Wieleń gm. Przemęt.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacja sprawy można zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego Urzędu Gminy w Przemęcie, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1530.

Zgodnie z art. 10 § 1 k.p.a., informuję że strony postępowania mają prawo do udziału w każdym stadium postępowania.

Zgodnie z art. 49b ustawy k.p.a. na żądanie strony, Organ udostępni stronie odpis decyzji nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku o jego udostępnienie. Odwołanie można wnieść w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. Publiczne obwieszczenie udostępniono na stronie https://przemet.com/typy-tresci/akty-prawne/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt i sołectwa Wieleń.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2019
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):18.12.2019
  • Nr aktu prawnego:RN.6730.111.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszcznie O Wydanej Decyzji RN.6730.111.2019

Metryczka

wytworzono: 18.12.2019 przez: Małgorzata Kurzawa
opublikowano: 19.12.2019, 11:34 przez: Klaudia Mierzwinska
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 17

Rejestr zmian