Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko VIII w kat. C1, na działkach o nr ewid. 163, 164, 186, 187, 192 obręb Górsko, gmina Przemęt

     OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Górsko VIII w kat. C1, na działkach o nr ewid. 163, 164, 186, 187, 192 obręb Górsko, gmina Przemęt.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

 

         Wójt Gminy Przemęt

       zawiadamia

zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 26 lutego 2020 roku.

Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresie oraz w związku z koniecznością uzupełnienia karty informacyjnej przedsięwzięcia przez wnioskodawcę.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Górsko oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

      Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):27.01.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.14.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt W Sprawie Przedłużenia Terminu Wydania Decyzji RN.6220.14.2019
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt W Sprawie Przedłużenia Terminu Wydania Decyzji Wersja WCAG RN.6220.14.2019

Metryczka

wytworzono: 27.01.2020 przez: Daria Kwinto
opublikowano: 27.01.2020, 15:06 przez: Daria Kwinto
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 19

Rejestr zmian