Zarządzenie nr 12.2020 Wójta Gminy Przemęt z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymania czystości i porządku, zieleni gminnej i zadrzewień na terenie dróg gminnych, ścieżek i skwerach gminy Przemęt.”

OR.0050.12.2020                                                                                                                                                                       Przemęt, 2020-01-24

 

ZARZĄDZENIE NR 12.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 24 stycznia 2020 roku

 

w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na realizację zadania pn.: „Bieżące utrzymania czystości i porządku, zieleni gminnej i zadrzewień na terenie dróg gminnych, ścieżek i skwerach gminy Przemęt.”

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 19 ust  2 oraz art. 21  ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843) zarządza co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn.: „Bieżące utrzymania czystości i porządku, zieleni gminnej i zadrzewień na terenie dróg gminnych, ścieżek i skwerach gminy Przemęt”

 powołuje się komisję przetargową w składzie:

  1) Michał Skrzydlewski – przewodniczący

  2) Sylwia Szaranek – sekretarz

  3) Eugeniusz Marach – członek

  4) Joanna Skrzypczak – członek

§ 2. Komisja działa do zakończenia procedury na zadanie określone w § 1.

§ 3.Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 4. Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Joanna Skrzypczak

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):24.01.2020
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.12.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Metryczka

wytworzono: 24.01.2020 przez: Joanna Skrzypczak
opublikowano: 04.02.2020, 14:24 przez: Joanna Skrzypczak
zmodyfikowano: 04.02.2020, 14:30 przez: Joanna Skrzypczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 24

Rejestr zmian