Główny Specjalista

Wydział Oświaty, Promocji, Turystyki i Sportu 

Do obowiązków należy:

  1. Prowadzenie spraw związanych z promocją gminy, a w szczególności:

1) współpraca w zakresie promocji z organizacjami, stowarzyszeniami, podmiotami gospodarczymi, instytucjami zajmującymi się organizacją życia społeczno-gospodarczego, kultury, sportu, turystyki i rekreacji,

2)promowane walorów gospodarczych, turystyczno-krajoznawczych, wypoczynkowych, kulturowych na terenie województwa wielkopolskiego, kraju i za granicą,

3) promowanie i kształtowanie wizerunku medialnego Gminy Przemęt i Urzędu Gminy Przemęt,

4) nawiązywanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów międzynarodowych oraz współpraca krajowa;

5) inicjowanie i organizowanie imprez własnych i wspólnych przedsięwzięć kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych z innymi podmiotami,

6) rozszerzanie promocji gminy w elektronicznych środkach masowego przekazu;

7) pomoc w realizacji założeń strategii rozwoju gminy, powiatu, województwa;

8) przygotowanie i opracowanie materiałów promocyjnych;

9) uczestnictwo w imprezach promocyjnych organizowanych w kraju i poza jego granicami;

10) kontakt z mediami, w tym obsługa informacyjna przedstawicieli środków masowego przekazu;

11) organizacja konferencji prasowych;

12) prowadzenie strony internetowej Gminy w zakresie aktualizacji informacji.

2. Prowadzenie spraw związanych z turystyką i rekreacją, a w szczególności:

1) propagowanie turystyki na terenie Gminy Przemęt w tym szkolnej i krajoznawstwa;

2) przygotowanie sezonu turystycznego;

3) dbanie o oznakowanie i infrastrukturę na szlakach turystycznych;

4) gromadzenie i upowszechnianie informacji o walorach i atrakcjach turystycznych Gminy;

5) inicjowanie i prowadzenie działań podnoszących turystyczną atrakcyjność Gminy oraz współuczestniczenie w opracowywaniu koncepcji nowych produktów turystycznych;

6) prowadzenie ewidencji funkcjonujących na terenie Gminy obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;

7) prowadzenie ewidencji kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli;

8) obsługa członkostwa Organizacji Turystycznej Leszno-Region oraz Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

3. Współpraca w prowadzeniu spraw z zakresu działalności organizacji pożytku publicznego, a w szczególności:

1) przygotowywanie Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi,

2) informowanie o zadaniach publicznych, które będą realizowane w danym roku oraz ogłaszanych konkursach ofert na realizację zadań publicznych,

3) przygotowywanie procedur powierzania lub wspierania zadań publicznych oraz nadzór i kontrola ich realizacji pod względem merytorycznym i formalnym,

4) ocenianie wniosków na realizację zadania publicznego, zawieranie umów z zakresu organizacji pożytku publicznego,

5) rozliczanie udzielonych dotacji,

6)prowadzenie elektronicznej bazy danych o organizacjach pozarządowych,

7) organizowanie spotkań dotyczących współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi

4. Współpraca w prowadzeniu spraw w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, a w szczególności:

1) przyjmowanie zgłoszeń

2) przyjmowanie wniosków o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników

3) wydawanie decyzji administracyjnych

4) przygotowywanie listy wypłat

5) sporządzanie wniosków, rozliczeń do Kuratorium Oświaty

5. Współpraca krajowa i zagraniczna z samorządami partnerskimi.

Metryczka

wytworzono: 17.02.2020 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 17.02.2020, 08:09 przez: Liwia Sterna
zmodyfikowano: 08.05.2023, 12:48 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 593

Rejestr zmian

uaktualniono: 08.05.2023, 12:48 przez: Liwia Sterna Patrycja Pabich
uaktualniono: 17.02.2023, 09:48 przez: Liwia Sterna Patrycja Pabich
uaktualniono: 01.04.2021, 08:38 przez: Liwia Sterna Patrycja Pabich
uaktualniono: 02.07.2020, 08:29 przez: Liwia Sterna Patrycja Pabich
uaktualniono: 04.05.2020, 11:45 przez: Liwia Sterna Patrycja Pabich
uaktualniono: 04.05.2020, 11:37 przez: Liwia Sterna Patrycja Pabich
utworzono: 17.02.2020, 08:09 przez: Liwia Sterna Patrycja Pabich