ZARZĄDZENIE NR 3.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie: przeprowadzenia przeglądu danych osobowych pozyskanych w celu ustalania i przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

OR.120.3.2020                                                                                         Przemęt, 2020-02-14

 

ZARZĄDZENIE NR 3.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 14 lutego 2020 r.

  

w sprawie: przeprowadzenia przeglądu danych osobowych pozyskanych w celu ustalania i przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) oraz art. 8 ust. 1 d ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352 i 1907) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się Panią Liwię Sterna- Inspektora Ochrony Danych do przeprowadzenia przeglądu danych osobowych pozyskanych w celu ustalania i przyznawania świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

2.Inspektor Ochrony Danych dokona przeglądu danych, o których mowa w ust. 1 w celu ustalenia niezbędności ich dalszego przechowywania.

3.Inspektor Ochrony Danych przedłoży Wójtowi Gminy Przemęt do dnia 31 marca 2020 roku protokół z dokonanego przeglądu wraz z propozycją dalszego przechowywania bądź usunięcia danych osobowych osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń socjalnych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Inspektorowi Ochrony Danych.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):14.02.2020
  • Nr aktu prawnego:OR.120.3.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.120.3.2020

Metryczka

wytworzono: 14.02.2020 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 19.02.2020, 08:01 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 54

Rejestr zmian