Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego wraz z wylesieniem działki, na działce o nr ewid. 139/20 obręb Wieleń

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku letniskowego wraz z wylesieniem działki, na działce o numerze ewidencyjnym 139/20, obręb Wieleń, gmina Przemęt.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

 

       Wójt Gminy Przemęt

    zawiadamia

zgodnie z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 23 marca 2020 roku.

Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania opinii od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Wieleń oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

   Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):21.02.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.15.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Wojta Gminy O Nowym Terminie Załatwienia Sprawy RN.6220.15.2019 WCAG
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt W Sprawie Nowego Terminu Załatwienia Sprawy RN.6220.15.2019

Metryczka

wytworzono: 21.02.2020 przez: Daria Kwinto
opublikowano: 21.02.2020, 09:42 przez: Daria Kwinto
zmodyfikowano: 19.03.2020, 15:45 przez: Daria Kwinto
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 23

Rejestr zmian