ZARZĄDZENIE NR 21.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie

OR.0050.21.2020                                                                                       Przemęt, 2020-02-27

 

ZARZĄDZENIE NR 21.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 27 lutego 2020 r.

 

w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie

 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815 i 1571) oraz art. 41 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277 i 1818) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie w składzie:

1)Tomasz Konieczny – Przewodniczący Komisji,

2)Damian Glapiak – Zastępca Przewodniczącego Komisji,

3)Grzegorz Aryż – Członek Komisji,

4)Robert Jakowczyc – Członek Komisji,

5)Aleksandra Majewska – Członek Komisji,

6)Krzysztof Owsianny– Członek Komisji,

7)Józef Pauch – Członek Komisji,

8)Aldona Rimke – Członek Komisji.

§ 2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie działa na terenie Gminy w oparciu o ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o opracowany Roczny Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na terenie Gminy Przemęt.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przemęt.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 66.2018 Wójta Gminy Przemęt z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przemęcie.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 marca 2020 roku.

 

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):27.02.2020
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.21.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.0050.21.2020

Metryczka

wytworzono: 27.02.2020 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 02.03.2020, 13:36 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 52

Rejestr zmian