Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszyw naturalnych (piaski ze żwirem), ze złoża Górsko V na działkach o nr ewid. 214/1, 214/2, 214/3 i 215 obręb Górsko

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszyw naturalnych (piaski ze żwirem), ze złoża Górsko V na działkach o nr ewid. 214/1, 214/2, 214/3 i 215 obręb Górsko gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283) zwana dalej ustawą OOŚ

 

  Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

że w dniu 27 stycznia 2020 roku wpłynął wniosek Firmy „BUD-DOM” A.M. Stanek Spółka Jawna reprezentowanej przez […] w sprawie  zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszyw naturalnych (piaski ze żwirem), ze złoża Górsko V na działkach o nr ewid. 214/1, 214/2, 214/3 i 215 obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia. Wnioskodawcę wezwano do uzupełnienia dokumentacji pismem z dnia 30 stycznia 2020 r. Uzupełnienie wpłynęło do Wójta Gminy Przemęt w dniu 21 lutego 2020 r. oraz 4 marca 2020 r.

Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret trzecie, czwarte, piąte i siódme rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarach objętych formą ochrony przyrody tj. Obszar Chronionego Krajobrazu „Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice”, Obszar Natura 2000 „Pojezierze Sławskie”, Przemęcki Park Krajobrazowy.

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem, Gmina Przemęt nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Tereny działek o nr ewid. 214/1, 214/2, 214/3 i 215 w miejscowości Górsko były objęte ustaleniami Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemęt zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Przemęt nr XXXIV/183/94 z dnia 8 marca 1994 roku. Z ustaleń planu wynika, że wyżej wymienione działki były objęte jednostką bilansową planu RP – tereny upraw polowych oraz RL – tereny leśne. Uchwała utraciła moc po 31 grudnia 2003 roku w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293).
Działki o nr ewid. 214/1, 214/2, 214/3 są objęte Uproszczonym Planem Urządzenia Lasu, zatwierdzonym przez Starostę Wolsztyńskiego w dniu 14 marca 2016 roku, na okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2025 r.

Wójt Gminy Przemęt wystąpi do:
– Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
– Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie
– Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz raportu oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższego stanowiska, w przypadku stwierdzenia konieczności oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, Wójt Gminy Przemęt wyda postanowienie, a następnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w przypadku braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu powyższych opinii, Wójt Gminy Przemęt wyda decyzję.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania  mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12, w godzinach 7:30-15:30. Stosownie do treści art. 41 kpa, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Górsko oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):06.03.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.3.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Wojta Gminy Przemet Rn.6220.3.2020 Wcag.anonymised
Obwieszczenie Wojta Gminy Przemet Rn.6220.3.2020.anonymised

Metryczka

wytworzono: 06.03.2020 przez: Daria Kwinto
opublikowano: 06.03.2020, 14:13 przez: Daria Kwinto
zmodyfikowano: 22.12.2021, 12:35 przez: Daria Jędrzejczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 24

Rejestr zmian