Komunikat o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 domów letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 139/144 w Wieleniu, gm. Przemęt

KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

            Na podstawie art. 85 ust. 3, art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.),  § 3 ust. 1 pkt 88 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 2 kwietnia 2020 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie 3 domów letniskowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr 139/144 w Wieleniu, gm. Przemęt”. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją w sprawie, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer 12, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wieleń oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):03.04.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.13.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Komunikat Wójta Gminy Przemęt O Wydaniu Decyzji O środowiskowych Uwarunkowaniach RN.6220.13.2019 WCAG
Komunikat Wójta Gminy Przemęt O Wydaniu Decyzji O środowiskowych Uwarunkowaniach RN.6220.13.2019

Metryczka

wytworzono: 03.04.2020 przez: Daria Kwinto
opublikowano: 03.04.2020, 12:40 przez: Daria Kwinto
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 10

Rejestr zmian