Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt w sprawie postępowania wyjaśniającego dot. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Nowa Wieś

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Nowa Wieś, gm. Przemęt, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 i art. 50 § 1  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

 

          Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

o wystąpieniu Organu do Inwestora – Firmy Hermes Sp. z o.o. reprezentowanego przez pełnomocnika […] w sprawie uzyskania wyjaśnień dotyczących wniosku w postępowaniu administracyjnym w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h, na ujęciu wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Nowa Wieś, gm. Przemęt, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Mochy oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Przemęt informuje, że zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych ulega zawieszeniu na ten okres. W związku z powyższym, bieg terminu procesowego w postępowaniu administracyjnym nastąpi po ustaniu okresu zawieszenia postępowań adm. z uwagi na COVID.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):17.04.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.18.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Wojta Gminy Przemet W Sprawie Wezwania Inwestora Do Wyjasnien Rn.6220.18.2019.anonymised
1 Obwieszczenie Wojta Gminy Przemet W Sprawie Wezwania Inwestora Do Wyjasnien Rn.6220.18.2019 Wcag.anonymised

Metryczka

wytworzono: 17.04.2020 przez: Daria Kwinto
opublikowano: 17.04.2020, 14:02 przez: Daria Kwinto
zmodyfikowano: 22.12.2021, 12:47 przez: Daria Jędrzejczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 48

Rejestr zmian