Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt dla stron postępowania o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie wydania decyzji o o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu na działkach o numerach ewidencyjnych 371/4 oraz 371/3, obręb Bucz

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz art. 74 ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia strony postępowania

że w toku postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stawu na działkach o numerach ewidencyjnych 371/4 oraz 371/3, obręb Bucz, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, w terminie 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12, w godzinach 7:30-15:30.

Informuję, że w przedmiotowej sprawie była przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Wójt Gminy Przemęt uzyskał uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, wymaganych w niniejszej sprawie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Bucz oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Przemęt informuje, że zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych ulega zawieszeniu na ten okres. W związku z powyższym, bieg terminu procesowego w postępowaniu administracyjnym nastąpi po ustaniu okresu zawieszenia postępowań adm. z uwagi na COVID, co oznacza, że termin 14 dni od publicznego ogłoszenia oraz 7 dni na zapoznanie się z aktami sprawy liczony będzie od ustania okresu zawieszenia postępowań.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):20.04.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.4.2019
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt W Sprawie Zawiadomienia Przed Wydaniem Decyzji RN.6220.4.2019 WCAG
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt W Sprawie Zawiadomienia Przed Wydaniem Decyzji RN.6220.4.2019

Metryczka

wytworzono: 20.04.2020 przez: Daria Kwinto
opublikowano: 20.04.2020, 12:34 przez: Daria Kwinto
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 22

Rejestr zmian