Informacja Wójta Gminy Przemęt o możliwości zapoznania się z dokumentacją w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kaszczor KR.I”, na działkach o nr ewid. 788, 792/1, 791/2, 792/4, 792/5, obręb Kaszczor

INFORMACJA

Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 4 marca 2020 r. na wniosek przedsiębiorstwa KRUSZGEO Wielkopolskie Kopalnie Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na kontynuacji odkrywkowej eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Kaszczor KR.I”, na działkach o nr ewid. 788, 792/1, 791/2, 792/4, 792/5, obręb Kaszczor, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Do wniosku dołączony został wymagany raport oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020., poz. 283 z późn. zm.) przed wydaniem decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach Wójt Gminy Przemęt zapewnia każdemu możliwość udziału w przedmiotowym postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Społeczeństwo może zapoznać się z dokumentacją sprawy oraz składać wnioski i uwagi w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, w ciągu 30 dni od daty podania powyższej informacji do publicznej wiadomości. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Przemęt. Organ wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o uzgodnienie warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie o opinię w sprawie realizacji planowanego przedsięwzięcia w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższych stanowisk, Wójt Gminy Przemęt wyda w tej sprawie decyzję. Szczegółowe informacje dotyczące ww. przedsięwzięcia udzielane są w Wydziale Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego, pokój nr 12, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

Podanie do publicznej wiadomości następuje poprzez zamieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Kaszczor, w której jest planowana inwestycja oraz na stronie internetowej urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Przemęt informuje, że zgodnie z art. 15zzs ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w postępowaniach administracyjnych ulega zawieszeniu na ten okres. W związku z powyższym, bieg terminu procesowego w postępowaniu administracyjnym nastąpi po ustaniu okresu zawieszenia postępowań adm. z uwagi na COVID, co oznacza, że termin 30 dni na zapoznanie się społeczeństwa z dokumentacją sprawy oraz składanie wniosków i uwag liczony będzie od ustania okresu zawieszenia postępowań.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):30.04.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.4.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

RN.6220.4.2020 Informacja Dla Społeczeństwa 2020.04.30 WCAG
RN.6220.4.2020 Informacja Dla Społeczeństwa 30.04.2020

Metryczka

wytworzono: 30.04.2020 przez: Izabela Czeszynska
opublikowano: 30.04.2020, 15:16 przez: Daria Kwinto
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 22

Rejestr zmian