ZARZĄDZENIE NR 9.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie: powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Żłobek naszych marzeń” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

OR.120.9.2020                                                                                         Przemęt, 2020-05-13

 

ZARZĄDZENIE NR 9.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 13 maja 2020 r.

w sprawie: powołania zespołu ds. realizacji projektu pn. „Żłobek naszych marzeń” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku z § 9 ust. 6 i 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt wprowadzonego Zarządzeniem nr 39.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Przemęt zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Powołuje się zespół ds. realizacji projektu pn. „Żłobek naszych marzeń”
w następującym składzie osobowym:

1)Grzegorz Aryż- Przewodniczący Zespołu

2)Bożena Ćwiklińska – Członek Zespołu,

3)Alicja Bauta – Członek Zespołu,

4)Kinga Zmuda – Członek Zespołu.

§ 2. Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1)podejmowanie przez poszczególnych członków Zespołu działań w ramach ich kompetencji zmierzających do realizacji wyżej określonego projektu,

2)podejmowanie kolegialnie decyzji w sprawach dotyczących realizacji projektu,

3)terminowe i rzetelne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z umowy o dofinansowanie Projektu,

4)przestrzeganie aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego Projektu,

5)prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją Projektu,

6)monitorowanie przebiegu realizacji projektu i informowanie o sytuacjach mogących mieć wpływ na jego dalszy przebieg,

7)czynny udział w realizacji projektu,

8)przygotowywanie wymaganych dokumentów,

9)uczestnictwo w konsultacjach i pracach Zespołu.

§ 3. Zespół, o którym mowa w § 1 powołuje się na okres realizacji Projektu, tj. do 28.02.2022 r.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przemęt.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):13.05.2020
  • Nr aktu prawnego:OR.120.9.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.120.9.2020

Metryczka

wytworzono: 13.05.2020 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 18.05.2020, 13:23 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 47

Rejestr zmian