ZARZĄDZENIE NR 46.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski

OR.0050.46.2020                                                                                     Przemęt, 2020-05-15 

ZARZĄDZENIE NR 46.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 15 maja 2020 r. 

w sprawie: wprowadzenia form ograniczeń w Urzędzie Gminy Przemęt w związku z występowaniem COVID-19 na terenie Polski

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz § 13 ust. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stan epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 792 i 820) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Obsługa interesantów w Urzędzie Gminy w Przemęcie odbywa się w godzinach od 7.30 do 15.30.

§ 2. 1. Bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Gminy w Przemęcie ograniczona jest poprzez zastosowanie następujących środków ostrożności:

1)każdy interesant zobowiązany jest skierować się do Biura Obsługi Klienta,

2)pracownik Biura Obsługi Klienta po ustaleniu przedmiotu sprawy kieruje interesanta do właściwego pracownika w danym wydziale,

3)w biurze danego wydziału może przebywać maksymalnie 1 interesant,

4)każdy interesant przebywający na terenie budynku jest zobowiązany zakrywać usta i nos z wyłączeniem dziecka do ukończenia 4. roku życia oraz interesanta, który nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia,

5)każdy interesant przebywający na terenie budynku jest zobowiązany mieć założone rękawiczki jednorazowe lub zdezynfekować ręce płynem odkażającym udostępnionym przez Urząd Gminy,

6)interesanci oczekujący w kolejce nie mogą zbliżać się do siebie na odległość mniejszą niż 2 m,

7)rekomenduje się aby każdy interesant posiadał własny długopis. W przypadku gdy interesant nie posiada własnego długopisu, to Urząd Gminy zapewnia jednorazowy długopis dla interesanta,

8)rekomenduje się, aby sprawy załatwiać indywidualnie tzn. w pojedynkę, co zmniejszy ryzyko zarażenia.

2.Biuro Obsługi Klienta prowadzi ewidencję interesantów, tj. imię, nazwisko oraz numer telefonu. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych w tym zakresie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

3.Podczas obsługi interesantów pracownicy Urzędu Gminy są zobowiązani do stosowania maseczek, rękawiczek oraz do dezynfekcji swojego stanowiska pracy po każdym obsłużonym interesancie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Przemęt.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu, stronie podmiotowej Urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5. Zarządzenie obowiązuje od dnia 20 maja 2020 roku do odwołania.

Przygotowała:

Liwia Sterna

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):15.05.2020
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.46.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Zarządzenie Nr OR.0050.46.2020

Metryczka

wytworzono: 15.05.2020 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 19.05.2020, 10:12 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 35

Rejestr zmian