ZARZĄDZENIE NR 10.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie systemu rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Przemęt.

                          OR.120.10.2020                                                                                                                                                                        Przemęt,15.05.2020

ZARZĄDZENIE NR 10.2020
WÓJTA GMINY PRZEMĘT
z dnia 15 maja 2020 r.

w sprawie systemu rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Przemęt.

 

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713), w związku z art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm.) oraz § 39 ust. 2 oraz § 42 ust. 3 Instrukcji Kancelaryjnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm) zarządza się, co następuje:

§1.1 Podstawowym systemem wykonywania czynności kancelaryjnych jest system tradycyjny (papierowy), a elektroniczny System Obiegu Dokumentów (zwany dalej SOD) stanowi narzędzie wspomagające pracę
w systemie tradycyjnym.

  1. Wprowadza się procedurę użytkowania elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Przemęt, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
  2. Wprowadza się procedurę elektronicznego obiegu dokumentów finansowych zewnętrznych z wykorzystaniem Systemu Obiegu Dokumentów stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§2. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Przemęcie do zapoznania się z całością zarządzenia i jego stosowania.

§3. Traci moc Zarządzenie nr 33.2018 Wójta Gminy Przemęt z dnia 23.08.2018r. w sprawie systemu rejestracji i obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Przemęt.

§4. Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom zatrudnionym w Urzędzie Gminy Przemęt.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie od 1 czerwca 2020 roku.

Przygotowała:
Anna Dobrowolska-Hylak

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):15.05.2020
  • Nr aktu prawnego:OR.120.10.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Zarządzenie nr OR.120.10.2020

Metryczka

wytworzono: 15.05.2020 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
opublikowano: 28.05.2020, 11:19 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
zmodyfikowano: 28.05.2020, 11:20 przez: Anna Dobrowolska-Hylak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 99

Rejestr zmian