Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GÓRSKO ASM I na działkach o numerach ewidencyjnych 165/2, 166/1 oraz 185 obręb Górsko

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GÓRSKO ASM I na działkach o numerach ewidencyjnych 165/2, 166/1 oraz 185 obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 oraz 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zwana dalej ustawą OOŚ

      Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego. W dniu 14 kwietnia 2020 roku wpłynął wniosek Inwestora – SKORUPIŃSKA ANNA Skor-Mat Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe reprezentowanego przez […] Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PRO-GEO w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GÓRSKO ASM I na działkach o numerach ewidencyjnych 165/2, 166/1 oraz 185 obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Do wniosku załączono kartę informacyjną przedsięwzięcia. Wnioskodawcę wezwano do uzupełnienia przedłożonej dokumentacji pismem z dnia 23 kwietnia 2020 roku. Inwestor dostarczył kompletne uzupełnienie w dniu 1 czerwca 2020 roku.

Planowana inwestycja zalicza się do przedsięwzięć wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret trzeci, czwarty oraz siódmy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), dla których wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze objętym formami ochrony przyrody tj. Obszar Chronionego Krajobrazu Przemęcko-Wschowski i kompleks leśny Włoszakowice, Natura 2000 Obszary Specjalnej Ochrony Pojezierze Sławskie oraz Przemęcki Park Krajobrazowy.

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem Gmina Przemęt nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Tereny działek o nr ewid. 165/2, 166/1 oraz 185 w miejscowości Górsko były objęte ustaleniami Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Przemęt zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Przemęt nr XXXIV/183/94 z dnia 8 marca 1994 roku. Z ustaleń planu wynika, że wyżej wymienione działki były objęte jednostką bilansową planu RP – tereny upraw polowych. Uchwała utraciła moc po 31 grudnia 2003 roku w związku z art. 87 ust. 3 ustawy z 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293).

Wójt Gminy Przemęt wystąpi do:
– Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu
-Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Zielonej Górze

o wydanie opinii, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz raportu oddziaływania na środowisko. Po uzyskaniu powyższego stanowiska, w przypadku stwierdzenia konieczności oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu, Wójt Gminy Przemęt wyda postanowienie, a następnie decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Natomiast w przypadku braku konieczności oceny oddziaływania na środowisko, po uzyskaniu powyższych opinii, Wójt Gminy Przemęt wyda decyzję.

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuję, że strony postępowania  mogą brać czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie. Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 12, w godzinach 7:30-15:30. Stosownie do treści art. 41 kpa, strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, a w razie niedopełnienia tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Górsko oraz na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):09.06.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.7.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Wojta Gminy Przemet O Wszczeciu Postepowania Rn.6220.7.2020 Wcag.anonymised
Obwieszczenie Wojta Gminy Przemet O Wszczeciu Postepowania Rn.6220.7.2020.anonymised

Metryczka

wytworzono: 09.06.2020 przez: Daria Kwinto
opublikowano: 09.06.2020, 11:58 przez: Daria Kwinto
zmodyfikowano: 22.12.2021, 15:11 przez: Daria Jędrzejczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 20

Rejestr zmian