Proponowany porządek XXVI Sesji Rady Gminy Przemęt

Termin: 30.06.2020, g. 10:00

Miejsce: sesja zdalna

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2020 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2020 – 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez Gminę Przemęt kredytu długoterminowego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu “Aktywna Wieś Gminy Przemęt 2020”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Przemęt w roku szkolnym 2020/2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność Gminy Przemęt przejęte pod rozbudowę drogi wojewódzkiej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 91/2019 Rady Gminy Przemęt z dnia 3 września 2019 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Przemęcie.
 14. Przedstawienie raportu o stanie Gminy Przemęt za rok 2019.
 15. Debata nad raportem o stanie Gminy Przemęt
  1. Głosy radnych
  2. Głosy mieszkańców
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Przemęt wotum zaufania.
 17. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2019 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia
  1. omówienie sprawozdania Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2019, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia.
  2. przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za rok 2019
  3. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2019
  4. przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Przemęt za 2019 rok
  5. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Przemęt w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Przemęt z tytułu wykonania budżetu Gminy Przemęt za 2019 rok
  6. dyskusja
  7. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Przemęt za rok 2019
  8. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
 18. Interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 20. Zamknięcie obrad.

Załączniki

Postanowienia.pdf
Uzasadnienie.pdf
Zal Nr 1.pdf
Zal Nr 2.pdf
Zal Nr 3.pdf
Zal Nr 4.pdf
Zal Nr 5.pdf
Zal Nr 6.pdf
Zal Nr 7 Dotacje.pdf
Zal Nr 8 Fundusz Solecki Na 2020 Rok.pdf
Zal Nr 9 Gprpa I N.pdf
Postanowienia.pdf
Objasnienia.pdf
Zal Nr 1.pdf
Zal Nr 2.pdf
Uchwala Kredyt Dlugoterminowy.pdf
Projekt Uchwaly Aktywna Wies Gminy Przemet 2020 R..pdf
Projekt Uchwaly Ceny Paliwa.pdf
Uchwala Odszkodowanie Za Nieruchomosci.pdf
Zmianauchwala Statut Gops2020.pdf
Projekt Uchwaly W Sprawie Udzielenia Wotum Zaufania.pdf
Projekt Uchwaly W Sprawie Zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Za 2019.pdf
Projekt Uchwaly W Sprawie Absolutorium.pdf

Metryczka

wytworzono: 19.06.2020 przez: Danuta Słodnik
opublikowano: 29.06.2020, 14:20 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 62

Rejestr zmian

utworzono: 29.06.2020, 14:20 przez: Jakub Górny Proponowany porządek XXVI Sesji Rady Gminy Przemęt