ZARZĄDZENIE NR 11.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Przemęcie

OR.120.11.2020                                                                                       Przemęt, 2020-07-01

  

ZARZĄDZENIE NR 11.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 1 lipca 2020 r.

  

w sprawie: wyznaczenia dni wolnych od pracy za święto przypadające w sobotę w 2020 roku dla pracowników Urzędu Gminy w Przemęcie

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się dzień wolny od pracy w zamian za dzień świąteczny przypadający w wolną sobotę w 2020 roku:

1)za dzień 15 sierpnia 2020 roku ustala się dzień wolny od pracy w okresie rozliczeniowym od dnia 17 sierpnia 2020 roku do dnia 30 września 2020 roku– na pisemny wniosek pracownika, za zgodą pracodawcy. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia,

2)za dzień 26 grudnia 2020 roku ustala się dzień wolny od pracy 24 grudnia 2020 roku.

§ 2. Zarządzenie podaje się do wiadomości pracownikom Urzędu Gminy Przemęt oraz do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń urzędu oraz opublikowanie na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Wydziału Organizacyjnego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

Przygotowała:

Liwia Sterna

 

 

 

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):01.07.2020
  • Nr aktu prawnego:OR.120.11.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Zarządzenie Nr OR.120.11.2020

Metryczka

wytworzono: 01.07.2020 przez: Liwia Sterna
opublikowano: 10.07.2020, 14:33 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 54

Rejestr zmian