Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o złożeniu zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Przemęt w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GÓRSKO ASM na działce o nr ewid. 42, obręb Górsko

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Dla stron postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji odkrywkowej złoża kruszywa naturalnego GÓRSKO ASM na działce o nr ewid. 42, obręb Górsko, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Na podstawie art. 10 § 1 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), oraz art. 74 ust. 3 i 3f ustawy
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020., poz. 283 ze zm.),  zwana dalej ustawą OOŚ

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia

że w dniu 13 lipca 2020 Inwestor złożył do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie za pośrednictwem Urzędu Gminy Przemęt zażalenie na postanowienie Wójta Gminy Przemęt z dnia 30 czerwca 2020 roku. W związku z powyższym, Wójt Gminy Przemęt przekazał zażalenie wraz z dokumentacją do ww. Organu.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Górsko, w której planowana jest inwestycja oraz na stronie internetowej Urzędu
w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):17.07.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.6.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Wójta Gminy O Złożeniu Zażalenia RN.6220.6.2020
Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt O Złożeniu Zażalenia RN.6220.6.2020

Metryczka

wytworzono: 17.07.2020 przez: Daria Kwinto
opublikowano: 17.07.2020, 14:34 przez: Daria Kwinto
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 14

Rejestr zmian