ZARZĄDZENIE NR 14.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 24 lipca 2020 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

OR.120.14.2020                                                                                        Przemęt, 2020-07-24

 

ZARZĄDZENIE NR 14.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 24 lipca 2020 r.

 

w sprawie: wyznaczenia pracowników ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników

 

Na podstawie art. 2091  § 1 pkt. 2 lit. b oraz art. 2071 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495)  zarządza się, co następuje:

§ 1. Wyznacza się pracowników do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w składzie:

 1. Leszek Anglart

Biuro nr 5 (parter)

tel. 65 549 60 71 wew. 51, 65 615 69 68,

 1. Urszula Wróblewska

Biuro nr 24 (piętro)

tel. 65 549 60 71 wew. 30, 65 615 69 49,

 1. Liwia Sterna

Biuro nr 19 (piętro)

tel. 65 549 60 71 wew. 65, 65 615 69 90.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się stanowisku, które w zakresie obowiązków ma prowadzenie spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

§ 3. Zarządza się umieszczenie wykazu pracowników wyznaczonych do wykonywania czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników w sekretariacie, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Przemęt oraz na stronie wewnętrznej Urzędu Gminy Przemęt.

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 14.2019 Wójta Gminy Przemęt z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie wyznaczenia pracowników ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji ludności (OR.120.14.2019).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Przygotowała: Liwia Sterna

 • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt - Kierownika Jednostki
 • Rok podjęcia (podpisania):2020
 • Status:Obowiązujący
 • Kadencja:VIII 2018/2023
 • Sesja:
 • Data podjęcia (podpisania):24.07.2020
 • Nr aktu prawnego:OR.120.14.2020
 • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

OR.120.14.2020

Metryczka

wytworzono: 24.07.2020 przez: LIWIA STERNA
opublikowano: 28.07.2020, 15:36 przez: Liwia Sterna
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 66

Rejestr zmian