ZARZĄDZENIE NR 75.2020 WÓJTA GMINY PRZEMĘT z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt w sprawie statutu Sołectwa Biskupice.

 

 

OR.0050.75.2020                                                                       Przemęt, dnia 23 lipca 2020 r.

 

ZARZĄDZENIE NR 75.2020

WÓJTA GMINY PRZEMĘT

z dnia 23 lipca 2020 r.

 

 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Przemęt w sprawie statutu Sołectwa Biskupice.

 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713) oraz § 4 Uchwały Nr 140/2020 ust. 1 Rady Gminy Przemęt z dnia 24 lutego 2020 r.  w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Przemęt (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2020 r. poz.1835 ze zm.).

§ 1.1. Postanawia się przeprowadzić konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały statutu Sołectwa Biskupice

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w terminie od 01.08.2020 r. do 30.09.2020 r.

3. Celem konsultacji jest zebranie uwag, opinii i wniosków mieszkańców w sprawie projektu uchwały w sprawie statutu Sołectwa Biskupice, który zostanie uchwalony przez Radę Gminy Przemęt.

4. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie statutu Sołectwa Biskupice.

5. W konsultacjach mogą uczestniczyć mieszkańcy Sołectwa Biskupice.

6. Informacja o uruchomieniu konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przemęcie, w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt oraz na tablicy ogłoszeń w Sołectwie Biskupice co najmniej na 7 dni przed terminem ich rozpoczęcia.

§ 2.1. Projekt uchwały w sprawie statutu Sołectwa Biskupice będzie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy Przemęt.

2. Konsultacje zostaną przeprowadzone w formie protokołowanego zebrania z mieszkańcami zwołanego przez Sołtysa.

§ 3.1. Informacja o wynikach przeprowadzonych konsultacji zostanie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Przemęcie, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt w terminie 21 dni od zakończenia konsultacji.

2. Wyniki konsultacji mają charakter opiniodawczy i nie są wiążące dla organów Gminy.

3. Konsultacje nie będą zlecone podmiotowi zewnętrznemu.

§ 4.Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Przemęt.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Rodzaj aktu prawnego:Zarządzenie Wójta Gminy Przemęt
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):23.07.2020
  • Nr aktu prawnego:OR.0050.75.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Inne

Załączniki

Zarządzenie Nr 75.2020

Metryczka

wytworzono: 30.07.2020 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 30.07.2020, 09:45 przez: Sylwia Kaczmarek
zmodyfikowano: 30.07.2020, 10:35 przez: Sylwia Kaczmarek
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 46

Rejestr zmian