Komunikat Wójta Gminy Przemęt w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji nr 14/2014, z dnia 4 grudnia 2014 roku o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszyw naturalnych (piaski ze żwirem) ze złoża Górsko V, na działkach o nr ewid. 214/1, 214/2, 214/3 i 215, obręb Górsko

KOMUNIKAT O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3, art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.), § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a tiret trzecie, czwarte, piąte i siódme rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 7 września 2020 roku została wydana decyzja o zmianie decyzji nr 14/2014, z dnia 4 grudnia 2014 roku o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „uruchomieniu powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kruszyw naturalnych (piaski ze żwirem) ze złoża Górsko V, na działkach o nr ewid. 214/1, 214/2, 214/3 i 215, obręb Górsko” gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją w sprawie, w tym z opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer 11, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Górsko oraz na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2020
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):08.09.2020
  • Nr aktu prawnego:RN.6220.2.2020
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Komunikat Wójta Gminy Przemęt W Sprawie Wydania Decyzji O Zmianie Decyzji O środowiskowych Uwarunkowaniach RN.6220.3.2020 WCAG
Komunikat Wójta Gminy Przemęt W Sprawie Wydania Decyzji O Zmianie Decyzji O środowiskowych Uwarunkowaniach RN.6220.3.2020

Metryczka

wytworzono: 08.09.2020 przez: Daria Kwinto
opublikowano: 08.09.2020, 09:33 przez: Daria Kwinto
zmodyfikowano: 08.09.2020, 09:34 przez: Daria Kwinto
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 11

Rejestr zmian