Proponowany porządek XLI Sesji Rady Gminy Przemęt

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji.
 4. Informacja o pracy Przewodniczącego Rady Gminy i Komisji Stałych w okresie międzysesyjnym.
 5. Sprawozdanie Wójta Gminy z pracy w okresie międzysesyjnym.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania z poprzedniej sesji.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Przemęt na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przemęt na lata 2021 -2025.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Przemęt.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu ewidencyjnego Popowo Stare w rejonie ulicy Kasztanowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wieleń.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Mochach przy ul. Polnej 1 i 3.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Wielkopolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie gminy Przemęt”.
 20. Interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne głosy, wnioski i informacje.
 22. Zamknięcie obrad.

Metryczka

wytworzono: 24.09.2021 przez: Sylwia Kaczmarek
opublikowano: 27.09.2021, 12:38 przez: Jakub Górny
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 52

Rejestr zmian

utworzono: 27.09.2021, 12:38 przez: Jakub Górny Proponowany porządek XLI Sesji Rady Gminy Przemęt