Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na terenie gospodarstwa położonego na działkach o nr ewid. gr. 608/1, 608/3, 608/5, 608/6, 609 obręb Siekowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

KOMUNIKAT  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), § 2 ust. 2 w związku z § 2 ust. 1 pkt 51 lit. b i § 3 ust. 1 pkt 104 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz. U. z 2019, poz. 1839 ), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 8 października 2021 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na  budowie obory na terenie gospodarstwa położonego na działkach o nr ewid. gr. 608/1, 608/3, 608/5, 608/6, 609 obręb Siekowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich we Wrocławiu, można się zapoznać w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer 3, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Siekowo, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

W dniu 11 października 2021 r. treść decyzji została również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt na okres 14 dni.

  • Rodzaj aktu prawnego:Komunikaty
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):08.10.2021
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.5.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Komunikat O Decyzji RS.6220.5.2021 WCAG
Komunikat RS.6220.5.2021
Decyzja RS.6220.5.2021 Skan.anonymised

Metryczka

wytworzono: 08.10.2021 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 11.10.2021, 14:20 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 10

Rejestr zmian