Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na terenie gospodarstwa położonego na działkach o nr ewid. gr. 608/1, 608/3, 608/5, 608/6, 609 obręb Siekowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 oraz ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 8 października 2021 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie obory na terenie gospodarstwa położonego na działkach o nr ewid. gr. 608/1, 608/3, 608/5, 608/6, 609 obręb Siekowo, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

Z treścią wydanej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Siekowo, na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej decyzji.

            W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna ( art. 127a KPA).

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):08.10.2021
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.5.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie O Wydanej Decyzji RS.6220.5.2021 WCAG
Obwieszczenie RS.6220.5.2021
Decyzja RS.6220.5.2021 Skan.anonymised

Metryczka

wytworzono: 08.10.2021 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 11.10.2021, 14:13 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 14

Rejestr zmian