Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji gospodarstwa rolnego na działkach o nr ewid. 226 i 228/1, obręb Solec, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwana dalej k.p.a., zgodnie z art. 74 ust. 3 oraz ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie i modernizacji gospodarstwa rolnego na działkach o nr ewid. 226 i 228/1, obręb Solec, gmina Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskiedo 7 listopada 2021 r.

Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzgodnienia warunków realizacji planowanego przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu, Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Jednocześnie informuję, iż Państwowy Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie zaopiniował przedmiotowe przedsięwzięcie pismem znak ON-NS.9011.6.4.2021 z dnia 27 września 2021 (data wpływu 28.09.2021 r.).

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Solec oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):12.10.2021
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.18.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie 12.10.2021 WCAG
Obwieszczenie Nowy Termin RS.6220.18.2021

Metryczka

wytworzono: 12.10.2021 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 13.10.2021, 11:29 przez: Kinga Luboń
zmodyfikowano: 13.10.2021, 11:31 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 11

Rejestr zmian