Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżki rowerowej.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwaną dalej k.p.a., art. 74 ust. 3 oraz ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżki rowerowej w gminie Przemęt, powiat wolsztyński, województwo wielkopolskie, oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, uzyskania wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Zapoznanie się z dokumentacją jest możliwe w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, pokój nr 3, w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publicznego ogłoszenie. Publiczne ogłoszenie następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Starkowo, Błotnica, Radomierz oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):12.10.2021
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.23.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie RS.6220.23.2021 WCAG
Zawiadomienie Przed Wydaniem Decyzji RS.6220.23.2021

Metryczka

wytworzono: 12.10.2021 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 13.10.2021, 12:31 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 18

Rejestr zmian