Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 25 listopada 2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) dalej KPA oraz art. 74 ust. 3 oraz ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 § 2 KPA wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 25 listopada 2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jazów na Kanale Południowym Obry w m. Ciosaniec w gminie Sława oraz w m. Perkowo i w m. Siekowo w gminie Przemęt.

Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania oceny wodnoprawnej od Ministra Infrastruktury w Warszawie.

Jednocześnie zawiadamiam, iż w dniu 19 października 2021 r. wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 15.10.2021 r. znak: WOO-IV.4220.1367.2021.AK.4 o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu, na tablicy ogłoszeń wsi Perkowo i Siekowo oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Sławie, na tablicy ogłoszeń wsi Ciosaniec, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolsztynie oraz na tablicy ogłoszeń wsi Świętno.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):27.10.2021
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.14.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Nowy Termin 27.10 WCAG
Obwieszczenie Nowy Termin RS.6220.14.2021

Metryczka

wytworzono: 27.10.2021 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 28.10.2021, 12:19 przez: Kinga Luboń
zmodyfikowano: 28.10.2021, 12:20 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 23

Rejestr zmian