Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kaszczor.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwana dalej KPA, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 § 2 k.p.a. wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 26 listopada 2021 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z komunikacją wewnętrzną oraz niezbędną infrastrukturą w miejscowości Kaszczor.

Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność uzyskania opinii od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, czy planowane przedsięwzięcie wymaga przeprowadzenia procedury oceny oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko i jego zakresie

Jednocześnie zawiadamiam, iż w dniu 27 października 2021 r. wpłynęła opinia Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Zielonej Górze z dnia 22.10.2021 r. znak: WR.ZZŚ.7.435.369.2021 MLW RKW-2021-3734 o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publicznego ogłoszenie. Publiczne ogłoszenie następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Kaszczor oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):28.10.2021
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.25.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie 28.10.2021 WCAG
Obwieszczenie Nowy Termin RS.6220.25.2021

Metryczka

wytworzono: 28.10.2021 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 28.10.2021, 12:25 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 3

Rejestr zmian