Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. gr. 600 w miejscowości Kluczewo, gmina Przemęt

KOMUNIKAT  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH
UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3, w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), w związku z § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz.  U. z 2019, poz. 1839), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 2 listopada 2021 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działki o nr ew. gr. 600 w miejscowości Kluczewo, gmina Przemęt.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni  w Zielonej Górze  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można się zapoznać w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer 3, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Kluczewo, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

W dniu 3 listopada 2021 r. treść decyzji zostanie również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt na okres 14 dni.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):02.11.2021
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.12.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Komunikat RS.6220.12.2021 WCAG
Komunikat O Wydaniu Decyzji RS.6220.12.2021
Decyzja Skan.anonymised.anonymised

Metryczka

wytworzono: 02.11.2021 przez: Daria Jędrzejczak
opublikowano: 03.11.2021, 13:01 przez: Daria Jędrzejczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 5

Rejestr zmian