Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 10 listopada 2021 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżki rowerowej.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) zwana dalej KPA oraz art. 74 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

Wójt Gminy Przemęt

zawiadamia strony postępowania

zgodnie z art. 36 ustawy KPA  wyznaczono nowy termin załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji – do 10 listopada 2021 r. dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżki rowerowej.

Nowy termin został wyznaczony z uwagi na konieczność zachowania procedury wydawania decyzji administracyjnej tj. zawiadomienia stron przed wydaniem decyzji oraz możliwości zapoznania się stron postępowania z dokumentacją sprawy zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia, które następuje poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Bucz oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej.

Pouczenie

Stronie postępowania niezadowolonej z przedłużenia terminu załatwienia sprawy służy prawo do wniesienia ponaglenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Lesznie, ul. Słowiańska 54, za pośrednictwem tut. Urzędu. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):02.11.2021
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.23.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie Nowy Termin RS.6220.23.2021 WCAG
Obwieszczenie RS.6220.23.2021 Skan

Metryczka

wytworzono: 02.11.2021 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 03.11.2021, 11:19 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 9

Rejestr zmian