Obwieszczenie Wójta Gminy Przemęt o wydaniu w dniu 10 listopada 2021 r. znak: RS.6220.17.2021 postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: eksploatacja odkrywkowa złoża torfu BUCZ KI I realizowane na działkach nr 298, 292 i 313 położonych na gruntach miejscowości Bucz, gm. Przemęt, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY PRZEMĘT

Na podstawie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) oraz w związku z art. 74 ust. 3, ust. 3f ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Przemęt
zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 10 listopada 2021 r. znak: RS.6220.17.2021 postanowienia podejmującego zawieszone postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: eksploatacja odkrywkowa złoża torfu BUCZ KI I realizowane na działkach nr 298, 292 i 313 położonych na gruntach miejscowości Bucz, gm. Przemęt, pow. wolsztyński, woj. wielkopolskie, do czasu przedłożenia przez Inwestora raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt w godzinach od 7.30 do 15.30, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Postanowienie można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń wsi Bucz, na stronie internetowej Urzędu Gminy Przemęt w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Włoszakowice oraz na tablicy ogłoszeń miejscowości Charbielin.

  • Rodzaj aktu prawnego:Obwieszczenia
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):12.11.2021
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.17.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Obwieszczenie RS.6220.17.2021
Obwieszczenie RS.6220.17.2021 WCAG

Metryczka

wytworzono: 12.11.2021 przez: Daria Jędrzejczak
opublikowano: 12.11.2021, 11:58 przez: Daria Jędrzejczak
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 14

Rejestr zmian