Komunikat Wójta Gminy Przemęt o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżki rowerowej

KOMUNIKAT  O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH

UWARUNKOWANIACH REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247 z późn. zm.), zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w nawiązaniu do § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na  środowisko (Dz.  U. z 2019, poz. 1839 ), Wójt Gminy Przemęt informuje, że w dniu 10 listopada 2021 roku została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3821P i 3823P o budowę ścieżki rowerowej. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wolsztynie, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni  w Zielonej Górze  Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, można zapoznać się w Urzędzie Gminy Przemęt, pokój numer 3, w terminie 30 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Podanie do publicznej wiadomości następuje przez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Przemęt, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Starkowo, Błotnica i Radomierz, na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt.

W dniu 15 listopada 2021 r. treść decyzji zostanie również umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Przemęt na okres 14 dni.

  • Rodzaj aktu prawnego:Komunikaty
  • Rok podjęcia (podpisania):2021
  • Status:Obowiązujący
  • Kadencja:VIII 2018/2023
  • Sesja:
  • Data podjęcia (podpisania):10.11.2021
  • Nr aktu prawnego:RS.6220.23.2021
  • Czego dotyczy dodawany akt prawny:Społeczeństwo informacyjne

Załączniki

Komunikat O Decyzji RS.6220.23.2021 WCAG
Komunikat RS.6220.23.2021

Metryczka

wytworzono: 10.11.2021 przez: Kinga Luboń
opublikowano: 15.11.2021, 15:28 przez: Kinga Luboń
podmiot udostępniający: Urząd Gminy Przemęt odwiedzin: 8

Rejestr zmian